BRAINERY PRE ŠKOLY

Unikátny vzdelávací program zameraný na rozvoj potenciálu budúcich i súčasných pedagogických zamestnancov, ako aj študentov - vysokých, stredných, ale aj základných škôl, ktorí ich naučí hlbšie porozumieť ľudskému správaniu, rozmýšľať komplexnejšie, uvažovať kriticky a nazerať na svet okolo seba tolerantnejšie. 

 

Program je založený na najnovších poznatkoch z behaviorálnych vied a neurobiológie. Zároveň aplikuje najefektívnejšie formy učenia, je interaktívny, využíva virtuálnu realitu a certifikované nástroje “game based learning”. Cieľom programu je praktická aplikácia inovatívych poznatkov a metód do edukačnej i manažérskej praxe. 

Olivia Hurbanova Future Skills
Olívia Hurbanová
Lektorka roka 2018
Olivia Hurbanova skolenie

Nielen podľa nás, ale aj podľa renomovaných svetových inštitúcií ako Fortune 500 a Institute for the Future, je rozvoj zručností a kompetencií, ktoré sú súčasťou programu Brainery, kľúčový. Prostredie plné zmien, neistoty a inovácií kladie nároky na to, aby bol učiteľ zbehlý nielen v technológiách, ale i sociálne zručný facilitátor a dokázal prinášať a aplikovať nové metódy a trendy do edukačného procesu, tak aby stmeľoval skupinu a vytváral prostredie, v ktorom žiaci dokážu naplno rozvinúť svoje vlohy a potenciál.  Základnou a absolútne nevyhnutnou výbavou učiteľa by malo byť adaptívne a inovatívne myslenie, sociálna a emočná inteligencia, vynikajúce prezentačné zručnosti a schopnosť zvládať stresové situácie. Zároveň ustavičný prílev nových vedeckých poznatkov vytvára tlak na kritické myslenie a schopnosť neustále sa vzdelávať, nasávať nové poznatky, overovať ich, revidovať,  a to aktuálne a relevantné aplikovať do svojej praxe. V dobe informačnej explózie je potrebné naučiť sa pracovať s kognitívnym zahltením, pozornosťou, pamäťou i stresom. Program Brainery využíva aktuálne poznatky zo širokého spektra vedných disciplín a ponúka tak vzdelávanie 21.storočia, tak pre pedagógov ako i študentov. 

Tieto fenomény formujú a radikálne menia našu spoločnosť a vyvíjajú tlak na rozvoj špecifických zručností.

*zdroj, IFTF, Future Work Skills 2020

Globalizácia a migrácia

Informačný pretlak

Automatizácia a robotizácia

VZDELÁVACIE MODULY

 Každá z rozvíjaných zručností má svoju váhu, ale len vzájomné funkčné synergie a prepájanie týchto zručností umožnia študentom a učiteľom vidieť a chápať svet v jeho komplexnosti tak, aby mohli vytárať ešte vyššiu pridanú hodnotu pre celú spoločnosť.

Každá z rozvíjaných zručností v jednotlivých vzdelávacích moduloch má svoju váhu, ale len vzájomné funkčné synergie a prepájanie týchto zručností vám umožnia vidieť a chápať svet v jeho komplexnosti a vytvoriť tak skutočnú pridanú hodnotu pre vás i pre vašu spoločnosť.

KREATÍVNY MONZÚN

ILÚZIA RACIONALITY

Ľudské rozhodovanie, kritické myslenie a veda o presviedčaní.

ROZUM A CIT

Sociálna a emocionálna inteligencia

v každodennom živote z pohľadu neurovedy.

ZEN

Princípy ZENu pretavené do rečníckeho prejavu. Konverzačná inteligencia a storytelling.

STRATEGICKÉ VYJEDNÁVANIE

Mýty a kognitívne skreslenia v negociácii.

​Čo nás neuroveda učí a kreatívnom myslení a zmene.

"Univerzita v súčasnosti opúšťa úlohu sprostredkovať informácie. Pre mladých ľudí je dnes dôležitý zážitok. Sú citliví na kvalitu stráveného času, hľadajú výnimočnosť a uznanie.

Sú to náročné kritériá pre tradičný systém vzdelávania. Olívia pred študentov prišla s pútavým konceptom multidiciplinárneho charakteru - “Future skills”.

Študenti tak získavajú zručnosti a spôsobilosti, okamžite využiteľné v praxi. Pozvali sme ju na významné medzinárodné podujatie, kde pripravila worshop pre akademikov partnerských univerzít. Venovala sa poznávaniu princípom riadenia kreativity s využitím poznatkov neurobiológie. Ohlasy boli výborné. Vzdelávanie s Olíviou obsahuje súčasné multidisciplinárne poznatky s vysokou aplikačnou hodnotou, vo veľmi pútavej forme."

Jana Blštáková, PhD

Associate professor, 

prodekan Ekonomickej univerzity v Bratislave

studenti EUBA

STRETNIME SA OSOBNE

Ak máte odvahu, pridajte sa k nám, možno zistíte rovnako ako my, že viete omnoho menej ako ste predpokladali, ale chápete o čosi viac.

© 2020 by HighBrõws 

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon
  • icon-smarthead-white