top of page

BRAINERY® kurzy pre učiteľov a pracovníkov v oblasti vzdelávania

 on-line / hybridný formát 

ZRUČNOSTI UČITEĽA V 21. STOROČÍ

Nielen podľa nás, ale aj podľa svetových renomovaných prognostických inštitúcií ako Institute for the Future a World Economic Forum, je rozvoj zručností a kompetencií pre učiteľov, ktoré sú súčasťou tohto programu, kľúčový. Prostredie plné zmien, neistoty a inovácií kladie nároky na to, aby bol učiteľ zbehlý nielen v technológiách, ale i sociálne zručný facilitátor a dokázal prinášať a aplikovať nové metódy a trendy do edukačného procesu, tak aby stmeľoval skupinu a vytváral prostredie, v ktorom žiaci dokážu naplno rozvinúť svoje vlohy a potenciál.

Základnou a absolútne nevyhnutnou výbavou učiteľa by malo byť adaptívne a inovatívne myslenie, sociálna a emočná inteligencia, vynikajúce prezentačné zručnosti a schopnosť zvládať stresové situácie. Zároveň ustavičný prílev nových informácií vytvára tlak na kritické myslenie a schopnosť neustále sa vzdelávať, nasávať nové poznatky, overovať ich, revidovať, a to aktuálne a relevantné aplikovať do svojej praxe. V dobe informačnej explózie je potrebné naučiť sa pracovať s kognitívnym zahltením, pozornosťou, pamäťou i stresom.

 

Toto vzdelávanie využíva aktuálne poznatky z rôznych vedných disciplín a ponúka tak moderné vzdelávanie 21. storočia pre pedagógov. Pripojte sa k nám a získajte kompetencie, ktoré vám umožnia nielen efektívne vyučovať, porozumieť sebe i okoliu, ale aj stavať charakter mladých ľudí, podporovať prosociálne správanie a humanizovať vzdelávací proces.

Vzdelávacie moduly:

 1. Efektívne učenie a práca so sústredením pohľadom neurovied v praxi učiteľa

 2. Kritické myslenie a práca s informačným zahltením

 3. Zvládanie záťažových situácií a stresu v práci učiteľa

 4. Sociálna inteligencia, biologická typológia a práca s rôznorodosťou v triede

 5. Emocionálna inteligencia, Inkluzívne vzdelávanie a empatia

 6. Kreativita a flexibilné myslenie na podporu rozvoja inovatívneho vzdelávania

 7. Pokročilé prezentačné zručnosti a charizma učiteľa pohľadom neurovied

 8. Aplikácia poznatkov do praxe a záverečné zhodnotenie

9 z 10 zručností pre rok 2023+ podľa World Economic Forum

je sučasťou nášho Future Skills konceptu.

World_Economic_Forum_logo.svg.png

Kompetenčný profil absolventa kurzu:

 • Absolvent získa najaktuálnejšie vedecké poznatky o fungovaní ľudského mozgu v kontexte efektívneho učenia a bude schopný vytvárať stimulujúce a zaujímavé učebné prostredie, ktoré udržuje motiváciu, sústredenie a záujem žiakov o učenie a rozvoj.

 • Bude schopný prispôsobovať sa rýchlym zmenám a inovovať svoje vyučovacie metódy a prístupy podľa potrieb súčasného vzdelávacieho prostredia a zároveň podporovať tvorivosť a inováciu u žiakov, riešenie problémov a schopnosť prispôsobiť sa novým situáciám.

 • Bude rozumieť tomu akým spôsobom podporovať aktívne a zapojené vzdelávanie, ktoré umožňuje žiakom konštruovať si vlastné znalosti a rozvíjať kritické myslenie, analytické schopnosti.

 • Bude schopný analyzovať a kriticky hodnotiť informácie, aby vedel efektívne pracovať s množstvom dostupných poznatkov a zdrojov.

 • Bude mať schopnosť vyvinúť a udržiavať pozitívne vzťahy so žiakmi, porozumieť ich emocionálnym potrebám, reagovať na ich emocionálnu nepohodu a podporovať ich sociálny rozvoj ako i podporovať sociálnu interakciu a spoluprácu medzi žiakmi.

 • Osvojí si schopnosť jasne a presvedčivo prezentovať učivo žiakom, schopnosť efektívne spolupracovať so žiakmi, rodičmi a kolegami, a tým vytvárať podporujúce a inkluzívne vzdelávacie prostredie.

 • Nadobudne potrebné poznatky a skultivuje schopnosť efektívne riadiť stresové situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť v edukačnom prostredí, a zároveň techniky práce s nervovým systémom, ktoré umožnia vytvárať priaznivý kontext pre samotného učiteľa a jeho schopnosť učiť. 

 • Učiteľ skultivuje schopnosť pracovať s rôznymi typmi žiakov a ich individuálnymi potrebami, motiváciami i stresormi a tiež bude mať povedomie o biologických rozdieloch, ktoré ovplyvňujú vzdelávací proces.

Rozsah: 32 hodín priamo u vás doma cez Zoom

Lektorka: Olívia Hurbanová, držiteľka ocenenia Lektorka roka 2018

Termíny: 7.-11. August 2023, September – čoskoro zverejníme

Cena na osobu: 1670 EUR s DPH

Certifikát o absolvovaní

Materiály

Praktické cvičenia

Možnosť preplatenia kurzu úradom práce – aj pre zamestnaných. (viac info nižšie)

REFERENCIE

"Rozvoj kľúčových kompetencií je témou číslo jedna vo vzdelávaní. Ich rozvoj je nevyhnutný ak chceme, aby škola pomáhala študentom byť v živote úspešnými. Keďže učím na strednej škole a zároveň školím učiteľov, je prirodzené, že ponuka programu „Zručnosti budúcnosti“ ma zaujala okamžite. To som ale netušila, že sa zažijem jeden z najinšpiratívnejších kurzov, aké som doteraz absolvovala a mám ich za sebou naozaj veľa. Poznatky podložené vedeckými výskumami mi znovu potvrdili, ako je dôležité myslieť kriticky, pozerať sa na svet z rôznych uhlov pohľadu, spochybňovať naše presvedčenia, pozerať sa na seba viac kriticky a na iných láskavejšie a s väčším pochopením. Vďaka Olivia a Matej za super školu a ja verím tomu, že aj moji študenti sa budú tak veľmi tešiť na školu ako som sa ja tešila na našu školu a každé jedno stretnutie!"

Kornélia Lohyňová

Lektorka a stredoškolská učiteľka

"Dni plné vzdelávania ubehli neskutočne rýchlo, ale poznatky počas nich získané, zostanú v pamäti veľmi dlho. Pretože sa pod ich vplyvom pomaličky začnete pozerať na svet ináč a pri každej zmene si ich budete viac a viac uvedomovať. Týmto vzdelávaním vás bude sprevádzať stále usmiata Olivia plná entuziazmu, ktorú hodnotím veľmi pozitívne po odbornej aj osobnostnej stránke. Odborná úroveň je vysoká. jej výkladu je zrejmé nielen preštudovanie obrovského množstva štúdií, ale čo je dôležitejšie, aj ich pochopenie. Obdivujem jej zanietenosť, s akou výklad podáva a pohotové reakcie na otázky/pripomienky akéhokoľvek typu."

Nadežda Jankelová

Profesorka, EUBA

EUBA

"Univerzita v súčasnosti opúšťa úlohu sprostredkovať informácie. Pre mladých ľudí je dnes dôležitý zážitok. Sú citliví na kvalitu stráveného času, hľadajú výnimočnosť a uznanie. Sú to náročné kritériá pre tradičný systém vzdelávania. Olívia pred študentov prišla s pútavým konceptom multidiciplinárneho charakteru - “Future Skills”. Študenti tak získavajú zručnosti a spôsobilosti, okamžite využiteľné v praxi. Pozvali sme ju na významné medzinárodné podujatie, kde pripravila worshop pre akademikov partnerských univerzít. Venovala sa poznávaniu princípov riadenia kreativity s využitím poznatkov neurobiológie. Ohlasy boli výborné. Vzdelávanie s Olíviou obsahuje súčasné multidisciplinárne poznatky s vysokou aplikačnou hodnotou, vo veľmi pútavej forme."

Jana Blštáková, PhD

Associate professor, prodekanka Ekonomickej univerzity v Bratislave

Jana Blstakova
EUBA

"Brainery škola pod vedením Olívie a Mateja je unikát. Olívia a Matej prezentujú najaktuálnejšie vedecky potvrdené poznatky o ľudskom správaní. V súčasnom informačnom pretlaku a vlastnej sociálno-informačnej bubline by som sa nikdy nedopracovala k získaným vedomostiam a nástrojom na ďalšie objavovanie. Vďaka svojej práci v neformálnom vzdelávaní mám možnosť poznať veľké množstvo lektorov nielen na Slovensku, ale na európskej úrovni. Na záver však musím podotknúť, že Olivia je najšpičkovejšou lektorkou celoeurópskeho rozsahu, akú som mala možnosť zažiť. Jej poznatky, prezentačné a argumentačné zručnosti, práca s hlasom a energiou môžu byť inšpiráciou pre lektorky a lektorov nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Bolo mi cťou byť súčasťou Brainery."

Jana Fecsu

Koordinátorka v Národnej

agentúre Erasmus+

 Nestrať prácu - vzdelávaj sa 

Možnosť absolvovať vybrané kurzy bezplatne vďaka Národnému projektu Úradu práce – "Nestrať prácu, vzdelávaj sa"

Urad prace.png

Hlavným cieľom projektu je preplatiť kurzy pre tých, ktorým vzdelávanie pomôže prácu nestratiť, prípadne udržať sa na trhu práce – teda okrem nezamestnaných aj zamestnaní, či mamičky na materskej. Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie je potrebné predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr 21 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom vzdelávania. Formulár žiadosti je súčasťou súborov na stiahnutie alebo ho záujemcovi o zamestnanie poskytne úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Formulár žiadosti má dve hlavné časti:

 1. časť - vypĺňate vy,

 2. časť - vypĺňame a zašleme vám my.

Ako na to?

S celým procesom
vám pomôžeme.

1. Stiahnite si a vyplňte žiadosť.

2. V žiadosti zdôvodnite, prečo potrebujete vybraný kurz.

3. Vyplnenú žiadosť

spolu s vybraným termínom nám pošlite na e-mail. 

My vám zašleme druhú časť žiadosti.

4. Odneste Žiadosť – časť 1 aj časť 2 spolu s prílohami na Úrad práce.

(najneskôr 21 dní pred začiatkom kurzu)

Keďže na príspevok na vzdelávanie záujemcov o zamestnanie nie je právny nárok, nie je automaticky schválený každému záujemcovi o zamestnanie, ktorý si oň požiada. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny každú žiadosť posudzuje individuálne na základe posúdenia oprávnenosti požadovaného vzdelávania vrátane posúdenia hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti poskytnutia príspevku na vzdelávanie. Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú žiadosť schváli, uzatvorí so záujemcom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie, v ktorej sú špecifikované konkrétne podmienky, za ktorých bude záujemcovi o zamestnanie príspevok na vzdelávanie poskytnutý.

Bez uzatvorenia tejto dohody nie je možné príspevok na vzdelávanie záujemcovi o zamestnanie poskytnúť.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí príspevok na vzdelávanie vo výške 100 % nákladov na vzdelávanie iba v prípade úspešného ukončenia vzdelávania a splnenia všetkých podmienok v zmysle uzatvorenej dohody, na základe žiadosti o úhradu príspevku na vzdelávanie predloženej na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

DO SKORÉHO VZDELÁVANIA

Ak máte odvahu, pridajte sa k nám, možno zistíte rovnako ako my, že viete omnoho menej ako ste predpokladali, ale chápete o čosi viac.

bottom of page