top of page

BRAINERY® Kurzy pre verejnosť

 on-line / hybridný formát 

ZRUČNOSTI UČITEĽA V 21. STOROČÍ

Nielen podľa nás, ale aj podľa renomovaných svetových inštitúcií ako Fortune 500 a Institute for the Future, je rozvoj zručností a kompetencií, ktoré sú súčasťou tohto programu, kľúčový. Prostredie plné zmien, neistoty a inovácií kladie nároky na to, aby bol učiteľ zbehlý nielen v technológiách, ale i sociálne zručný facilitátor a dokázal prinášať a aplikovať nové metódy a trendy do edukačného procesu, tak aby stmeľoval skupinu a vytváral prostredie, v ktorom žiaci dokážu naplno rozvinúť svoje vlohy a potenciál. Základnou a absolútne nevyhnutnou výbavou učiteľa by malo byť adaptívne a inovatívne myslenie, sociálna a emočná inteligencia, vynikajúce prezentačné zručnosti a schopnosť zvládať stresové situácie. Zároveň ustavičný prílev nových vedeckých poznatkov vytvára tlak na kritické myslenie a schopnosť neustále sa vzdelávať, nasávať nové poznatky, overovať ich, revidovať, a to aktuálne a relevantné aplikovať do svojej praxe. V dobe informačnej explózie je potrebné naučiť sa pracovať s kognitívnym zahltením, pozornosťou, pamäťou i stresom. Kurz využíva aktuálne poznatky zo širokého spektra vedných disciplín a ponúka tak vzdelávanie 21. storočia, tak pre pedagógov ako i študentov.

Vzdelávacie moduly:

 • Efektívne učenie a práca so sústredením pohľadom neurovied v praxi učiteľa

 • Kritické myslenie a práca s informačným zahltením

 • Zvládanie záťažových situácií a stresu v práci učiteľa

 • Sociálna inteligencia, Biologická typológia a práca s rôznorodosťou v triede

 • Emocionálna inteligencia, Inkluzívne vzdelávanie a empatia

 • Kreativita a Flexibilné myslenie na podporu rozvoja inovatívneho vzdelávania

 • Pokročilé prezentačné zručnosti a charizma učiteľa pohľadom neurovied

 • Aplikácia poznatkov do praxe a záverečné zhodnotenie

Kompetenčný profil absolventa kurzu:

 • Učiteľ získa najaktuálnejšie vedecké poznatky o fungovaní ľudského mozgu v kontexte učenia

 • Učiteľ bude schopný prispôsobovať sa rýchlym zmenám a inovovať svoje vyučovacie metódy a prístupy podľa potrieb súčasného vzdelávacieho prostredia

 • Učiteľ bude mať schopnosť vyvinúť a udržiavať pozitívne vzťahy so žiakmi, porozumieť ich emocionálnym potrebám a podporovať ich sociálny rozvoj

 • Učiteľ bude mať schopnosť jasne a presvedčivo prezentovať učivo žiakom, vytvárať zaujímavé učebné prostredie a udržiavať pozornosť triedy. 

 • Učiteľ bude mať schopnosť efektívne riadiť stresové situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť v edukačnom prostredí, a zachovať pokoj a vyrovnanosť.

 • Učiteľ bude schopný analyzovať a kriticky hodnotiť informácie, aby vedel efektívne pracovať s množstvom dostupných poznatkov a zdrojov.

 • Učiteľ bude mať schopnosť pracovať s rôznymi typmi žiakov a ich individuálnymi potrebami, a tiež bude mať povědomí o biologických rozdieloch, ktoré môžu ovplyvniť vzdelávací proces.

 • Učiteľ bude mať schopnosť porozumieť a reagovať na emocionálnu pohodu žiakov, zvlášť pri práci s inkluzívnym vzdelávaním, a bude schopný prejaviť empatiu a porozumenie.

 • Učiteľ bude schopný podporovať kreativitu a flexibilitu u žiakov, a tým umožniť rozvoj inovatívneho vzdelávania a riešenie problémov.

Rozsah: 32 hodín v on-line prostredí cez Zoom

Termíny: 30.-31.8., 4.-5. 9., 27.-28. 9. 2023, 

Cena na osobu: 1670 EUR s DPH

Certifikát o absolvovaní

Materiály

Praktické cvičenia

Možnosť preplatenia kurzu úradom práce

"12 týždňov plných vzdelávania ubehlo neskutočne rýchlo, ale poznatky počas nich získané, zostanú v pamäti veľmi dlho. Pretože sa pod ich vplyvom pomaličky začnete pozerať na svet ináč a pri každej zmene si ich budete viac a viac uvedomovať. Týmto vzdelávaním vás bude sprevádzať stále usmiata Olivia plná entuziazmu, ktorú hodnotím veľmi pozitívne po odbornej aj osobnostnej stránke. Odborná úroveň je vysoká. Z jej výkladu je zrejmé nielen preštudovanie obrovského množstva štúdií, ale čo je dôležitejšie, aj ich pochopenie. Obdivujem jej zanietenosť, s akou výklad podáva a pohotové reakcie na otázky/pripomienky akéhokoľvek typu."

VYJEDNÁVANIE V PRÁCI

Kurz venovaný vyjednávaniu vás naučí uvažovať strategicky v práci, každodennom živote, v obchode alebo pri pracovnom pohovore. Praktické know-how o tom ako sa presadiť, vynegociovať si podmienky, aké by sme chceli a zároveň sa vyhnúť najväčším negociačným chybá budete mať v malíčku. Kurz je vyskladaný na základe stanfordských štandardov.

Kompetenčný profil absolventa kurzu:

 • a

 • b

 • c

 • d

 • e

Rozsah: 14 hodín v on-line prostredí cez Zoom

Termíny: 1.-2. 8. , 30.-31.8., 4.-5. 9., 27.-28. 9. 2023, 

Cena na osobu: 599 EUR s DPH

Certifikát o absolvovaní

Materiály

Praktické cvičenia

Možnosť preplatenia kurzu úradom práce

PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI A KONVERZAČNÁ INTELIGENCIA

Na základe najnovších poznatkov z neurovedy sa dozviete, na čo ľudské ucho rado počuje a čo naše oko rado vidí. Ako teda namiešať ten správny elixír kvalitnej komunikácie? Častokrát sa snažíme druhých presvedčiť silnými argumentami alebo faktami.

Kompetenčný profil absolventa kurzu:

 • a

 • b

 • c

 • d

 • e

Rozsah: 14 hodín v on-line prostredí cez Zoom

Termíny: 29.-30.7., 26.-27.8. 2023

Cena na osobu: 489 EUR s DPH

Certifikát o absolvovaní

Materiály

Praktické cvičenia

Možnosť preplatenia kurzu úradom práce

KREATIVITA A ELASTICKÉ MYSLENIE

Kreatívne myslenie ani zďaleka nepatrí len do sveta kreatívy. Elastické myslenie alebo kognitívna flexibilita je absolútnou nevyhnutnosťou vo svete informačného pretlaku a neustálych zmien a inovácií. Na základe hlbokých vhľadov z evolučnej biológie a najnovších poznatkov neurovedy sa naučíte ako myslieť nad rámec zaužívaných štandardov a rozvíjať kreatívne myslenie tak, aby ste vedeli prinášať stále nové nápady.

Kompetenčný profil absolventa kurzu:

 • a

 • b

 • c

 • d

 • e

Rozsah: 14 hodín v on-line prostredí cez Zoom

Termíny: 25-26.7., 2.-3.9. 2023

Cena na osobu: 679 EUR s DPH

Certifikát o absolvovaní

Materiály

Praktické cvičenia

Možnosť preplatenia kurzu úradom práce

 prezenčná forma 

PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI A KONVERZAČNÁ INTELIGENCIA

Na základe najnovších poznatkov z neurovedy sa dozviete, na čo ľudské ucho rado počuje a čo naše oko rado vidí. Ako teda namiešať ten správny elixír kvalitnej komunikácie? Častokrát sa snažíme druhých presvedčiť silnými argumentami alebo faktami.

Kompetenčný profil absolventa kurzu:

 • a

 • b

 • c

 • d

 • e

Rozsah: 16 hodín 

Miesto konania: Martin, Prešov

Termíny: 3.-4. 8. Martin, ., 5.-6. 8. Prešov

Cena na osobu: 728 EUR s DPH 

Certifikát o absolvovaní

Občerstvenie a nápoje v cene

Materiály

Praktické cvičenia

Možnosť preplatenia kurzu úradom práce

VEČERNÁ ŠKOLA BRAINERY (PRIPRAVUJEME)

Február 2024

9 z 10 zručností pre rok 2023+ podľa World Economic Forum

je sučasťou nášho Future Skills konceptu.

World_Economic_Forum_logo.svg.png

 Nestrať prácu - vzdelávaj sa 

Možnosť absolvovať vybrané kurzy bezplatne vďaka Národnému projektu Úradu práce – "Nestrať prácu, vzdelávaj sa"

Urad prace.png

Hlavným cieľom projektu je preplatiť kurzy pre tých, ktorým vzdelávanie pomôže prácu nestratiť, prípadne udržať sa na trhu práce – teda okrem nezamestnaných aj zamestnaní, či mamičky na materskej. Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie je potrebné predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr 21 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom vzdelávania. Formulár žiadosti je súčasťou súborov na stiahnutie alebo ho záujemcovi o zamestnanie poskytne úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Formulár žiadosti má dve hlavné časti:

 1. časť - vypĺňate vy,

 2. časť - vypĺňame a zašleme vám my.

Ako na to?

1. Stiahnite si a vyplňte žiadosť.

3. Vyplnenú žiadosť

spolu s vybraným termínom nám pošlite na e-mail. 

My vám zašleme druhú časť žiadosti.

2. V žiadosti zdôvodnite, prečo potrebujete vybraný kurz.

4. Odneste Žiadosť – časť 1 aj časť 2 spolu s prílohami na Úrad práce.

(najneskôr 21 dní pred začiatkom kurzu)

Keďže na príspevok na vzdelávanie záujemcov o zamestnanie nie je právny nárok, nie je automaticky schválený každému záujemcovi o zamestnanie, ktorý si oň požiada. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny každú žiadosť posudzuje individuálne na základe posúdenia oprávnenosti požadovaného vzdelávania vrátane posúdenia hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti poskytnutia príspevku na vzdelávanie. Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú žiadosť schváli, uzatvorí so záujemcom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie, v ktorej sú špecifikované konkrétne podmienky, za ktorých bude záujemcovi o zamestnanie príspevok na vzdelávanie poskytnutý.

Bez uzatvorenia tejto dohody nie je možné príspevok na vzdelávanie záujemcovi o zamestnanie poskytnúť.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí príspevok na vzdelávanie vo výške 100 % nákladov na vzdelávanie iba v prípade úspešného ukončenia vzdelávania a splnenia všetkých podmienok v zmysle uzatvorenej dohody, na základe žiadosti o úhradu príspevku na vzdelávanie predloženej na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

ZRUČNOSTI PRE 21. STOROČIE

Lektorka Roka

Nielen podľa nás, ale aj podľa renomovaných svetových inštitúcií ako Fortune 500Institute for the Future alebo World Economic Forum, je rozvoj nami zadefinovaných kompetencií kľúčový.

V globalizovanom svete plnom informácií nie je najľahšie vedieť si vybrať z množstva informácií tie užitočné a relevantné a navyše ich následne použiť inovatívnym spôsobom. Toto všetko kladie nárok na kritické i adaptívne myslenie a schopnosť správne sa rozhodnúť. V dobe informačnej explózie je potrebné naučiť sa pracovať s kognitívnym zahltením, pozornosťou, pamäťou i stresom. Vyššia úroveň robotizácie, ktorá začína ohrozovať už aj strednú triedu, vytvára tlak na schopnosť absolútne kľúčovú a tou je rozvoj kreatívneho myslenia a inovácií. Vedieť rozmýšľať týmto spôsobom vám samo o sebe úspech nezaručí, musíte sa vedieť aj predať. Tu pomôže schopnosť argumentácie, poznatky z behaviorálnych vied, vaša emocionálna a sociálna inteligencia, ktorú narozdiel od klasickej inteligencie môžete ľahšie rozvíjať. 

DO SKORÉHO VZDELÁVANIA

Ak máte odvahu, pridajte sa k nám, možno zistíte rovnako ako my, že viete omnoho menej ako ste predpokladali, ale chápete o čosi viac.

bottom of page